Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van deze website
Het gebruik van de website www.jeni.be (de “Website”) is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden. 
Jeni Real Estate en aanverwante partijen, eigenaar van de Website, behouden zich het recht voor altijd en zonder enige beperking de gebruiksvoorwaarden van de Website aan te passen zonder enige voorafgaandelijke schriftelijke verwittiging.

Aansprakelijkheidsbeperking
Hoewel Jeni Real Estate en aanverwante partijen zich inspannen om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op de Website wordt aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie. 
Jeni Real Estate en aanverwante partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in verband met de Website. In geen geval zal Jeni Real Estate en aanverwante partijen aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, imagoschade, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, vertraging van de activiteit en enige vorm van financiële of commerciële schade, en dit zelfs wanneer Jeni Real Estate en aanverwante partijen op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Website, worden door Jeni Real Estate en aanverwante partijen niet gecontroleerd en Jeni Real Estate en aanverwante partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud of het commerciële beleid op die websites of voor de hyperlinks die die websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op de Website impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Jeni Real Estate en aanverwante partijen. Jeni Real Estate en aanverwante partijen creëerden deze links uitsluitend om de bezoekers van hun site aanvullende diensten of informatie te bieden.

Jeni Real Estate en aanverwante partijen kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele risico’s, zoals virussen of software– of hardwarepannes die het gebruik van de Website voor een computer met zich mee kan brengen.

Bescherming van persoonsgegevens
Jeni Real Estate verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, telefax,… Daarnaast registreert Jeni Real Estate alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. In bepaalde gevallen maakt Jeni Real Estate van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken).

Al deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen: om met de klant te communiceren, om de klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van Jeni Real Estate, om statistische, anonieme informatie te genereren (bv. voor trafiek- en profielanalyse), om problemen en misbruiken te kunnen opsporen
Deze informatie kan door Jeni Real Estate gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Jeni Real Estate verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens waarover Jeni Real Estate beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Jeni Real Estate is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door Jeni Real Estate.

Wijzigingen aan de Jeni Real Estate Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. De meest recente versie – die in voege treedt 30 dagen na publicatie op de website – is steeds terug te vinden op

http://www.jeni.be/privacy
 

Intellectuele eigendomsrechten 
a. Inhoud en presentatie van de Website
De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op de Website gebruikte logos, tekeningen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Jeni Real Estate en aanverwante partijen.


b. Documenten
Jeni Real Estate en aanverwante partijen staan het gebruik toe van de op de Website ter beschikking gestelde documenten (zoals teksten, tabellen, foto’s, kaarten, plannen, enz.) voor zover (1) de verwijzing naar het auteursrecht van Jeni Real Estate en aanverwante partijen duidelijk zichtbaar en leesbaar aangebracht wordt op alle reproducties die ervan worden gemaakt, (2) deze documenten enkel worden gebruikt voor louter informatieve doeleinden en niet commercieel worden geëxploiteerd, niet in de media worden verspreid of op enig informaticasysteem of netwerk worden geplaatst, en (3) aan deze documenten geen enkele wijziging wordt aangebracht. Ieder gebruik dat ingaat tegen deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.


c. Namen
Op de Website vermelde merken en namen, zoals product-, overheids-, handels- en vennootschapsnamen, kunnen juridisch beschermd zijn.