Privacy Policy

Privacy Disclaimer

Jeni Real Estate* hecht veel belang aan uw privacy.

Om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen, verzamelt en bewaart Jeni Real Estate persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, … Daarnaast registreert Jeni Real Estate alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. In bepaalde gevallen maakt Jeni Real Estate gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken).

Gegevens door u verstrekt via het online contactformulier worden door Jeni Real Estate gebruikt om u te contacteren en worden bijgehouden gedurende de wettelijke termijn. Via onze website genereren wij tevens statistische en anonieme informatie  (bv. voor trafiek- en profielanalyse).

Al deze informatie kan door Jeni Real Estate gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Jeni Real Estate verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven of tools die wij gebruiken voor de verwerking van uw gegevens.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens waarover Jeni Real Estate beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, gecorrigeerd. Jeni Real Estate verbindt er zich toe om vanaf 25 mei 2018 de striktere richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te volgen. De verantwoordelijke voor de verwerking kunt u contacteren: Jeni Real Estate – Everdongenlaan 7D bus 2 – 2300 Turnhout info@jeni.be. Wij contacteren u dan binnen een termijn van maximum 30 dagen.

Jeni Real Estate is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden, volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door Jeni Real Estate.

Wijzigingen aan de Jeni Real Estate Privacyregeling zijn ten allen tijde mogelijk en zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. De meest recente versie is steeds terug te vinden op http://www.jeni.be/privacy.

*Jeni Real Estate is de commerciële en overkoepelende naam voor de vennootschappen: Jeni Invest nv (BE0863 682 060) Jeni Holding nv (BE0464 005 933), Jeni Lease nv (BE0846 344 103), Jeni Rent bvba (BE0844 380 149) en Mavibo bvba (BE0888 144 470).

Versie: 25 mei 2018